Indlæser...

Code of Conduct

Vores globale adfærdskodeks

Introduktion

Martin Høft A/S Rolgros (MH) arbejder for at levere sprøjtestøbte plastemner af høj kvalitet til store dele af verden. Vi definerer vores samfundsansvar ved at levere produkter af høj kvalitet med lang levetid samtidig med at forsøge at skabe værdiskabende relationer for vores ansatte, kunder og leverandører. Vi finder det naturligt, som en integreret del af vores hverdag, at interessere os for det miljø vi befinder os i til dagligt og ikke mindst, hvordan det påvirker vores omgivelser og medarbejdere.

Det er ikke nogen ny tankegang for de interne forhold i vores firma, men som udviklingen former sig, finder vi det væsentligt også at delagtiggøre vore samarbejdspartnere, leverandører og kunder samt øvrige interessenter, i vores miljø og arbejdsmiljøpolitik.

Vi arbejder med respekt for og overholder som minimum loven i de pågældende lande, vi opererer i. Vi arbejder kontinuerligt på, at MH opererer korrekt i forhold til både medarbejdere, kunder og leverandører. 

MH er en familieejet virksomhed med en lang historie. Vi har drevet vores virksomhed ansvarligt i mere end 82 år. Vi ønsker at skabe værdi for alle vores interessenter og sikre at vi driver og udvikler vores virksomhed ansvarligt ud fra vores værdier. Vores interessenter kan forvente at vi er en troværdig partner, hvor vores samarbejde bygger på tillid, ansvarlighed, bæredygtighed og sker på en etisk og juridisk korrekt måde. Fortrolige oplysninger må ikke videregives til tredjepart uden ejerens samtykke.

Kodekset giver en referenceramme og en minimumsstandard.

Formål med Code of Conduct

Code of Conduct er en samling af regler og politiske erklæringer, der skal hjælpe medarbejderne i deres daglige beslutningstagning. Det opstiller retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig i forhold til kunder, leverandører, myndighederne og andre interessenter.

Code of Conduct gælder for alle ansatte hos MH, og det er vigtigt, at enhver medarbejder forstår og overholder dette. For at sikre, at enhver medarbejder kender indhold i Code of Conduct, er denne udleveret sammen med kontrakt og skal overholdes. Desuden forventer vi at alle vores samarbejdspartnere overholder samme minimumskrav og ramme.

Medarbejder og partner ansvar i forhold til Code of Conduct – etiske regler

Det forventes at forretningspartnere til MH, medarbejdere og ledelse af MH overholder kodeks og at der rapporteres, hvis uetisk/ulovlig adfærd overværes.

Ligeledes accepteres ingen former for bestikkelse eller korruption.

Manglende overholdelse af Code of Conduct kan resultere i dårligere omdømme for ansatte og MH som firma og kan medføre straf i henhold til loven.  Disciplinære foranstaltninger kan komme på tale i tilfælde af alvorlige overtrædelser af kodeks og kan medføre irettesættelse eller afskedigelse.

I alle relationer er ærlighed, integritet og professionalisme, såvel som objektivitet og fortrolighed, nøgle til MH-medarbejderes arbejdsindsats og adfærd. Vores interessenter skal være i stand til i alle henseender at stole på MH og måderne vi agerer på både internt og eksternt.

Menneskerettigheder

MH overholder alle relevante love og regler, der sigter mod beskyttelse og fremme af menneskerettigheder globalt og på arbejdet.

MH ser sine ansatte som sit største aktiv. Hver medarbejder er værdifuld, og sammen danner de grundlaget for MH's succes.

Det er vigtigt, at medarbejderne behandler alle med værdighed og respekt. MH accepterer ikke forskelsbehandling på grund af etnisk baggrund, køn, religion, alder eller seksuel orientering. Diskriminerende adfærd eller chikane af nogen art tolereres ikke.

Vi respekterer vores medarbejders ret til foreningsfrihed og anerkender retten til at være medlem af en fagforening eller anden kollektive forhandlingsgruppe.

MH støtter alle bestræbelser på at udrydde børnearbejde på lang sigt. Ved brug af arbejdskraft fra unge i alderen 14-18 år sker det under opsyn og de udfører ikke anstrengende eller farlige arbejdsopgaver.

Vi tilstræber at have en blanding af medarbejdere for at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor der arbejdes på forskellige vilkår:  Elever, praktik, skånejob, deltid- og fuldtidsansatte samt medarbejdere med, hvis dette ønskes, nedsat arbejdstid mod pension.

Vi har stillet os til rådighed til ”Åben virksomhed”. I tilbud hvor skoleklasser har mulighed for at komme på virksomhedsbesøg og se/hører hvordan en produktionsvirksomhed fungere, hører om vores tiltag i forhold til bæredygtighed og hvad vi gør for at omstille os og prøve at operere så optimalt som muligt, så det er økonomisk rentabelt. Give dem et indblik i vores hverdag og i hvilke problemstillinger en sprøjtestøbevirksomhed står overfor.

Klima og miljø

Vi er en energitung produktionsvirksomhed, derfor har vi gennem årene lavet forskellige investeringer i grøn energi. Fra 2003-2019 ejede vi andel i vindmøllepark ved Samsø og siden 2021 har vi være hovedaktionær i solcelleparken ”Sol over Brenderup”.  Vi har ligeledes i juli 2023 sat solceller på vores produktion og lagertage i drift. MH var blandt de 100 første i DK til at gennemføre forløb: Klimaklar produktionsvirksomhed. Vi er ikke certificeret, men tilbage i 2016 var vi ISO 14001/OHSAS 18001 certificeret og det kører vi efter også i dag.

Størstedelen af det nylon (PA) vi benytter i vores produktion er PA genbrugsmateriale -Post Industrial Grade Vi kværner HD, LD, LLD på hver enkelt maskine og evt. rester sendes pt til bearbejdning hos Vestergaard Larsen A/S, som returneres og benyttes igen i vores produktion.

Vi har produktion af PP-ocean, som er granulat lavet af fiskenet og tov.

Vi har fået bekræftet af vores underleverandører, at der ikke indgår russisk stål i vores metal dele.

Rundt vores virksomhed er der beplantet med frugttræer og anden bevoksning.  

Vi foretager løbende evaluering og revision af vores produkter og produktion, for at følge den miljømæssige udvikling og i den forbindelse udmønte vores miljø og arbejdsmiljøpolitik i konkrete målsætninger, der skaber løbende forbedringer.

Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over Øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Vort ansvar er begrænset til ny levering med reklarnationsfri varer eller maximeret til fakturabeløbet efter vort valg.

Håndtering af klager

MH skal behandle klager fra kunder eller tidligere kunder hurtigt og retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Skriv til os

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30